Navigace

Obsah

Odpadové hospodářství

 

!!! NOVINKA - PLECHOVKY PATŘÍ DO ŽLUTÝCH NÁDOB NA PLAST !!!

 

 

Odkládání tříděného odpadu mimo sběrné nádoby je přestupek pod pokutou až 50.000 Kč

Neustále přetrvává v naší obci problém s odkládáním tříděného (bohužel i komunálního) odpadu mimo sběrné nádoby. Jedná se o odkládání skla, plastů a papírů v pytlích, krabicích a nádobách, nejrůznější kvality a provedení, z důvodů, buďto přeplnění kontejnerů, nebo z důvodu nemožnosti vměstnat tento odpad, tabulové sklo, kartony a plastové nádoby do sběrných zvonů. Tříděný odpad umístěný mimo sběrné nádoby SVOZOVÁ FIRMA NEODVÁŽÍ a tento se volně povaluje  u sběrných hnízd, nepůsobí příliš esteticky a uklízení těchto odpadů, zejména pak střepů nebo rozlítaných papírů po okolí není zrovna příjemnou záležitostí a zaměstnává zaměstnance obce již neúnosně každý den. Ukládání odpadů mimo sběrné nádoby je v rozporu s vyhláškou obce. Účastníci systému, tedy občané - fyzické osoby, jsou povinni odkládat všechny roztříděné složky odpadu na místa k tomu určená. Na místech bez obsluhy (SBĚRNÁ HNÍZDA - IGLŮ) jsou povinni odkládat odpad do sběrných nádob, jimiž jsou tato místa vybavena. Na místech s obsluhou (SBĚRNÝ DVŮR) jsou povinni se řídit pokyny obsluhy. Vážíme si,  že občané v naší obci třídí odpad, ale žádáme Vás o ukládání tříděného odpadu pouze do sběrných nádob. Pokud jsou tyto nádoby plné je možno využít  prázdnější nádoby v jiných sběrných hnízdech nebo sběrný dvůr.

 

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají povinnost zajistit využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem na vlastní náklady - tedy nesmí využívat sběrné nádoby (iglů) pro občany!!!


Tím, že občan odloží odpad mimo vyhrazená místa, dopouští se přestupku dle § 69, odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech - viz níže 

 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Přestupky fyzických osob

§ 69, odstavec 2

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu s tímto zákonem,

b) odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo místa jejich zpětného odběru.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa.

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) převezme odpad do svého vlastnictví,

b) přepravuje odpad v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství o přepravě odpadů nebo uskuteční přeshraniční přepravu odpadů v rozporu s povolením,

c) soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá na místech nebo v objektech, které nejsou podle tohoto zákona zařízeními určenými k nakládání s odpady nebo tato místa či objekty za účelem soustřeďování nebo jiného nakládání s odpady pronajímá jiné osobě.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 20000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,

b) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,

c) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3.

(5) Přestupky podle odstavců 1 a 2 projednává obecní úřad, přestupky podle odstavce 3 projednává inspekce.

 


 

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Přestupky proti veřejnému pořádku

§ 5

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci,

b) zneváží postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci,

c) maří vykázání ze společného obydlí provedené podle zákona o Policii České republiky nebo rozhodnutí soudu o předběžném opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí podle zákona o zvláštních řízeních soudních,

d) poruší noční klid,

e) vzbudí veřejné pohoršení,

f) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,

g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů,

h) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení,

i) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních, kulturních, pietních a jiných společenských akcí anebo v místech určených k rekreaci, turistice nebo pohřbívání, nebo

j) cestou na organizované sportovní utkání, v místě takového utkání nebo cestou zpět z takového utkání má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím její identifikaci.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) poruší noční klid,

b) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,

c) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů,

d) zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení, nebo

e) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních, kulturních, pietních a jiných společenských akcí anebo v místech určených k rekreaci, turistice nebo pohřbívání.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 5000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h) nebo odstavce 2 písm. d),

b) 10000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d), e), i) nebo j) anebo odstavce 2 písm. a) nebo e),

c) 20000 Kč, jde-li přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo f) anebo odstavce 2 písm. b), nebo

d) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) nebo odstavce 2 písm. c).

(4) Je-li přestupek podle odstavce 1 nebo 2, s výjimkou přestupku podle odstavce 1 písm. h) a odstavce 2 písm. d), spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku podle stejného odstavce, uloží se pokuta do

a) 15000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d), e), i) nebo j) anebo odstavce 2 písm. a) nebo e),

b) 30000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo f) anebo odstavce 2 písm. b), nebo

c) 75000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g) nebo odstavce 2 písm. c).

(5) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit omezující opatření.

(6) Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

 

foto

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Panoramatická mapa

Panoramatická mapa

K prohlížení panoramatických snímků musíte mít ve vašem počítači nainstalován potřebný plug-in. Více informací zde.

Kalendář

Malované mapy

mapa