Zbůch - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

S novým zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. vstoupila v účinnost také nová povinnost pro obce, týkající se informování občanů o odpadovém hospodářství. 

Dle paragrafu § 60 odst. 4 je obec je povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.

Požadované informace o nakládání s odpady v obci Zbůch v jednotlivých letech  včetně údajů o nákladech a příjmech, množství a typech vyprodukovaných odpadů,  jejich odběratelích a zpracovatelích a způsobech nakládání s nimi, najdete zde:  

Rok 2023

 
Rok 2022
Rok 2021