Menu
Zbůchoficiální stránky obce
logo
ZDAŘ ZBŮCH! Vítejte v obci, hrdé na svoji hornickou minulost.
V obci, která se v současnosti mění ve stále lepší místo pro spokojený a plnohodnotný život. V obci, již čeká skvělá budoucnost.

Poplatky

Sazby místních poplatků (pes/psi, veřejná prostranství, pobyt, odpady)


Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 • za jednoho psa drženého v rodinném domku: 300,- Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa v rodinném domku: 450,- Kč,
 • za jednoho psa drženého v bytovém domě se třemi a více byty: 500,- Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa, drženého v bytovém domě s třemi a více byty: 750,-  Kč,
 • za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let: 200,- Kč,
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let: 300,- Kč.

Splatnost poplatku

 • Poplatek je splatný nejpozději do 28. 2. příslušného kalendářního roku.
 • Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla

Poplatek mohou občané platit

 • bezhotovostně na účet č. 1829371/0100 (KB) – variabilní symbol (VS): 1341
 • hotově na pokladně obecního úřadu

Pachtovné za pronajaté ZAHRADY 

(zůstává stejné jako v loňském roce)

Splatnost pachtu

 • nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku.

Sazba – dle smlouvy

Občané mohou pachtovné platit

 • bezhotovostně na účet č. 1829371/0100 (KB) – variabilní symbol (VS): 36392131
 • hotově na pokladně obecního úřadu

Při zadání bezhotovostní platby uveďte do poznámky VŽDY jméno majitele psa/ů a u zahrad jméno pachtýře z platné smlouvy a variabilní symbol.


Výše místního poplatku za svoz komunálního odpadu v roce 2022

(při změnách objemu nádob nebo frekvence svozu v průběhu roku se uvedené částky změní)

Objem nádoby

1. pololetí jednotný svoz 1x za 14 dní

 2. pololetí jednotný svoz 1x za 14 dní

2. pololetí svoz 1x za měsíc

120 l

  1014 Kč
(13 x 120 x 0,65)

1014 Kč
(13 x 120 x 0,65)

468 Kč
(6 x 120 x 0,65) 

240 l

2028 Kč
(13 x 240 x 0,65)

2028 Kč
(13 x 240 x 0,65)

 

1100 l

9295 Kč
(13 x 1100 x 0,65)

9295 Kč
(13 x 1100 x 0,65)

 

(Výpočet cen v závorkách: počet svozů v daném pololetí x objem nádoby v litrech x cena za 1 litr)

Splatnost poplatku a způsob úhrady

Poplatek se hradí Obecnímu úřadu Zbůch pololetně, vždy zpětně za skončené pololetí příslušného roku, tzn. od 1. 7. do 15. 7. za I. pololetí roku a od 1. 1. do 15. 1. následujícího roku za II. pololetí roku. 

Poplatek lze hradit na číslo účtu Obce Zbůch: 1829371/0100 či jiným obvyklým způsobem.

Plátce poplatku uvede jako variabilní symbol svůj jedinečný identifikační kód, přidělený obecním úřadem (přihlášeným plátcům bude sdělen v průběhu 1. pololetí 2022 e-mailem nebo telefonicky).


Své žádosti i nadále vyřizujte přednostně elektronicky pomocí emailu, či datové schránky nebo telefonicky!!! 

 • E-mail: info@zbuch.cz          
 • ID Datové schránky: c23btkp

Odpady

Psi

Veřejná prostranství

Pobyt

Děkujeme za podporu